Acces mass-media

dr_patrascu

 Dr.Patrașcu Alexandru Manager  Spital Orășenesc Sf.Dimitrie Tg.Neamț 

-purtător de cuvânt mass-media

Generalitati

-Relațiile spitalului cu mass – media, cu reprezentanții mass – media se desfășoară prin intermediul Responsabilului mass – media ( purtătorului de cuvânt) al spitalului.

-În cadrul spitalului Managerul  este desemnat ca și Purtător de cuvânt mass-media .

-Purtătorul de cuvânt al spitalului va informa reprezentanții mass – media asupra activității spitalului prin organizarea de conferințe de presă, acordarea de interviuri și publicarea de articole de presă.

-Conferințele de presă se organizează în funcție de evenimente, de cererea presei și interesele spitalului.

-Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea spitalului, intr – un cadru  organizat, la sediul Spitalului sau în birouri special ale presei.

-Salariații care dau declarații presei în numele unității fără a fi mandatați de conducere în acest sens își asumă întreagă responsabilitate cu privire la aceste declarații și vor suporta consecințele.

-Accesul în incinta spitalului este permis numai reprezentanților mass – media acreditați și numai cu acordul managerului, care va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienților. În acest scop, anterior, reprezentanții mass –media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obținerii acordului de principiu către Șeful de secție și medical curant al pacientului(dacă este vorba despre declarații în legătura cu pacient). De asemenea, declarații despre starea de sănătate a pacienților se dau numai cu acordul pacienților în condițiile legiiUlterior Șeful de secție anunță Managerul și solicit aprobarea acestuia.

- Accesul în incinta spitalului reprezentanților mass –media acreditați în situații epidemiologice particulare(epidemie) se va face conform normelor în viguare respectând următoarele condiții:

  • informarea reprezentanților mass – media privind situația epidemiologică(epidemie)
  • efectuarea triajului epidemiologic în vederea identificării persoanelor care prezintă semne sau simptome de boală(ex. viroze respiratorii /gripa, rinoree, febră, tuse, contact cu cazuri de îmbolnăvire în familie sau la locul de muncă), interzicerea accesului persoanelor la care se ridică suspiciunea unei infecții accesul din zona administrativă a spitalului către secții, accesul în secții în zona de filtru se va efectua echiparea reprezentanților mass – media, cu ajutorul personalului medical botoși, halat, mască, dezinfecția igienică a mâinilor cu soluție alcoolică și fricționare 30 secunde sub supravegherea personalului medical, se interzice accesul în saloanele cu pacienți, la ieșirea din secție reprezentanții mass – media se vor dezechipa și se va colecta echipamentul de protecție în recipientele de colectare de la nivelul zonei de filtru, după dezinfecția mâinilor se părăsește secția pe traseul urmat anterior.

-Deplasarea reprezentanților mass – media în incinta spitalului se va face numai cu ecuson și halat corespunzător și dacă este cazul, cu un însoțitor stabilit de conducerea spitalului.

-Este interzis cu desăvârșire accesul reprezentanților mass – media în zonele sălii de operație, sălii de naștere, ATI, sterilizare, laboratoare, depozite de deșeuri medicale periculoase, stație de oxigen. Aceste zone se vor marca cu indicatoare care interzic accesul publicului.

 Excepție la prezenta regulă fac următoarele cazuri:

-Accesul delegaților cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager, purtător de cuvânt sau persoană numită prin decizie de către manager.

-Accesul delegaților Ministerelor, numai când aceștia își asumă răspunderea pentru reprezentanții mass – media care îi însoțesc.

În cazul numirii prin decizie a unor angajați în relația cu mass – media cu diverse ocazii, altele decât purtătorul de cuvânt, aceștia vor fi instruiți obligatoriu cu prevederile prezentei proceduri și se vor supune strict cerințelor procedurii.

  • Liberul acces la informațiile de interes public

Spitalul are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

-Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea spitalului

-Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare, programul de audiențe cu managerul

-Numele și prenumele persoanelor din conducerea spitalului și ale responsabilului cu difuzarea informațiilor publice

-Coordonatele de contact, respectiv denumirea, sediul, numele de telefon, fax, adresa de e mail  și adresa de paginii web.

-Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

-Programele și strategiile proprii

-Lista cuprinzând documentele de interes public

-Modalitățile de constatare a deciziei autorității sau a  instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Spitalul are obligația să publice și să actualizeze  anual un buletin informativ care va cuprinde informații prevăzute mai sus.

Accesul la informațiile enumerate anterior se realizează prin afișare la sediul Spitalului ori la mijloacele de informare în masă, în publicații proprii precum și pe pagina de web  a spitalului.

  • Accesul mass – media pe teritoriul Spitalului

Delegații mass – media au obligația de a se prezenta la poarta unității sanitare pentru identificare.

Agentul de pază(paznicul)al Spitalului va solicita cartea de identitate a reprezentaților mass – media, legitimația de serviciu.

Agentul de pază va nota în ,,Registrul vizitatori”, informațiile prevăzute în rubricile acestuia și va pune la dispoziția acestora, ,,Regulile privind accesul Reprezentanților mass – media pe teritoriul Spitalului Orășenesc  Sf. Dimitrie Tîrgu Neamț”, Anexa pe bază de semnătură, ,, Am luat la cunoștință,, în Registrul vizitatorilor.

Agentul de pază va anunța Responsabilul cu mass – media de prezența reprezentanților mass – media pe teritoriul spitalului.Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către Responsabilul cu mass – media.

Reprezentații mass – media vor avea acces nelimitat în următoarele situații:

  • când însoțesc o delegație oficială(Ministru, Secretar de stat) cu acordul acestora.
  • însoțiți de Manager și / sau ceilalți Directori din Comitetul Director al spitalului.
  • Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului

Interviurile în cadrul Spitalului vor fi acordate numai de către Responsabilul cu mass – media cu respectarea următoarelor reguli:

a)      Privind drepturile copilului

-nu vor fi divulgate informații cu privire la copii sub 18 ani aflați sub tratament decât cu acordul în scris al aparținătorilor (rude de gr.I).

-informațiile puse la dispoziția mass – media în cadrul interviului vor ține cont de dreptul la protejarea imaginii publice și a vieții intime, private și familiale ale copilului în cauză.

-nu vor fi făcute publice informații cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului în vârstă de până la 14 ani în situația în care acesta a fost victima unui abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infracțiuni sau martor la săvârșirea acestora. Informații cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sănătate vor fi făcute publice numai cu acordul scris al părinților, al persoanei în grija căreia se află copilul sau a unui reprezentant legal, în condițiile legii.

-nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia copilului precum și un eventual handicap al acestuia.

b)     Privind demnitatea umană și drepturile pacienților

-declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și  libertățile fundamentale ale omului.

-informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestare sau aflate în detenție se vor pune la dispoziția mass – media numai cu acordul scris al persoanei.

-nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală cu excepția cazului în care persoana a dat Acord scris.

-nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia unei persoane precum și un eventual handicap al acestuia.

-informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, pronostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, se vor pune la dispoziția reprezentanților mass –media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unei persoane fără discernământ, cu acordul reprezentantului legal, în condițiile legii.

Responsabilul cu mass – media (purtătorul de cuvânt) va însoți reprezentații mass – media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

Responsabilul cu mass – media (purtătorul de cuvânt) va avea grijă ca deplasarea reprezentanților mass – media în incinta Spitalului să se facă numai cu ecuson și halat corespunzător.

Responsabilul cu mass – media va interzice cu desăvârșire accesul reprezentaților mass – media în compartimentele de ATI.

Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidențialității datelor despre un pacient și a confidențialității actului medical, precum și a prevederilor acestei proceduri atrage după sine sancționarea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu cameră ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass – media.

  • Reclamații în sensul prezentei proceduri

Reclamații privind divulgarea unor informații referitoare la un pacient (adult sau copil) fără acordul în scris al acestuia.

În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului a unor informații cu privire la clauzele menționate în procedură fără acordul în scris al persoanei atrage după sine sancționarea disciplinară.

În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient în privința căruia s –au divulgat informații de oricare natură fără acordul scris al cestuia vor fi suportate de către purtătorul de cuvânt.

Reclamații cu privire la divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un pacient fără acordul scris al acestuia, obținute de Reprezentanții mass – media cu echipamente audio – video ascunse.

În cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilor / înregistrărilor audio puse la dispoziție de pacientul reclamat și cu ajutorul acestuia se va identifica ziua și ora la care înregistrarea a fost făcută.

Din ,, Registrul vizitatori” aflat la portar (agentul de pază) pe baza datei și orei la care s –a constatat că a fost efectuată înregistrarea, se vor identifica Reprezentanții mass – media care se fac răspunzători de situația creată.