ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

SPITALULUI ORASENESC  SFANTUL DIMITRIE  TG NEAMT

 

  • LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 , republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii;
  • LEGE Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003, Legea drepturilor pacientului;
  • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului sănătăţii publicenr. 914/2006,pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordinul ministrului sănătăţii nr.446/2017privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

  • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

  • Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;

  • LEGE nr. 98/2016 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice, cu modificarile ulterioare;
  • HGR nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 


0 thoughts on “Legislatie 2022